Bản “dịch vội” của nhóm admin Cộng đồng Genz Kiếm tiền Tiktok Shop từ tài liệu chính thức tiếng Trung do Tiktok phát hành tháng 7/2021. Bản dịch này chỉ sử dụng nội bộ và phi thương mại trong Cộng đồng, nhằm mang đến cái…