Có lẽ Việc đi Fair, đi hội chợ bây giờ không còn là gì quá lạ nữa, ai cũng có thể đi tìm nhà máy, người người đi Fair, nhà nhà đi Fair. Chuyện OEM với Làm thẳng với nhà máy giờ là phổ cập…