Hiện tại Tiktok Shop cho phép tải file dữ liệu đơn hàng trong thời gian 6 tháng gần nhất. Để có thể phân tích được tổng tiền phí phải trả Tiktok Shop cũng như Tổng chi phí trợ giá của Tiktok Shop cho người mua,…